Šnekové vrtání

Ruční ražení protlačováním

Mikrotunelování

Protlačování s pilotním vrtem

Řízené vrtání

Beranění

Protlaky s použitím zemních raket

ČPHZ

Bezvýkopové technologie jsou souborem technik pro instalaci, výměnu, kompletaci, obnovu/rekonstrukci a opravu inženýrských sítí s minimálním využitím výkopů. Patří sem i techniky a zařízení pro revizi a detekci poškození inženýrských sítí.

Tím, že se výkopy omezují na startovací a cílové jámy či šachty, jsou minimalizovány zemní práce. Odpadá tedy starost s transportem zeminy na deponii, nasazení strojní techniky není tak velké. Znamená to nižší náklady za pronájem strojů pro redukovaný rozsah výkopových prací a samozřejmě i s tím související menší produkci škodlivých látek vypouštěných do ovzduší.
To, že jsou bezvýkopové technologie šetrné k životnímu prostředí, dokazuje i fakt, že při jejich realizaci nedochází k nijak drastickému narušení povrchů terénu, vegetace a jejího kořenového systému. Za obrovskou výhodu by se dala označit skutečnost, že prostorové požadavky na zařízení staveniště, popř. celou realizaci, jsou relativně malé. Některé bezvýkopové technologie spadají svým charakterem mezi činnosti prováděné hornickým způsobem, které může vykonávat jen organizace s příslušným oprávněním vydaným státní báňskou správou. Bezvýkopové technologie, které uvádíme, se používají převážně pro instalaci nového potrubí.