V oboru inženýrských staveb využíváme mnohaleté zkušenosti z realizací vodohospodářských staveb, trubních a liniových vedení. Stavíme veškeré inženýrské sítě včetně přípojek, přeložek kanalizačních systémů, vodovodních vedení, rozvodů plynu a horkovodů. S naším technickým vybavením jsme schopni nabídnout a realizovat výstavbu všech druhů inženýrských sítí s upřednostněním bezvýkopových technologií. V případě výstavby inženýrských sítí provedeme výkopy, montáž potrubí či položení vedení, zapískování a zpětný zásyp včetně hutnění. Při výstavbě kanalizace osadíme kanalizační šachty včetně atypických, zděných.

Naše společnost nabízí rovněž kompletní výstavbu, nových nebo opravy a rekonstrukce stávajících, kanalizačních a vodovodních sítí od provedení výkopových prací až po finální terénní úpravy hotového díla „na klíč“. Mezi vodohospodářské stavby, které realizujeme, patří např. sanace nábřežních zdí, protipovodňová opatření, výstavba a rekonstrukce hrází a jezů, přeložky a úpravy vodních toků, stavby čistíren odpadních vod, čištění koryt řek a vodních cest, rybníky, kalová pole, shybky a další.