Beranění / Pipe Ramming

Tato bezvýkopová technologie se používá při instalaci nového ocelového potrubí. Je využíváno dynamické síly, která je přenášena z beranidla na konec ocelových trub. Ty jsou postupně svařovány a protlačovány ze startovací do cílové jámy (není nezbytně nutná). Po provedení protlaku se hornina uvnitř trub odstraní nejčastěji stlačeným vzduchem nebo vysokotlakým vodním výplachem.