Naše firma vlastní osvědčení (oprávnění) vypracovávat plány a dokumentaci, projektovat nebo navrhovat objekty, které jsou součástí činností uvedených v zákoně č.61/1988Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Zajišťujeme veškerou dokumentaci a její projednání při ohlášení příslušnému OBÚ. Zvláštní kapitolou je i zajištění trhacích prací a dokumentace s tím spojená.

A/ Projektová dokumentace a podklady pro realizaci

V praxi se často setkáváme se dvěma extrémy projektové dokumentace

  • Tím prvním je do posledního detailu vypracovaný projekt protlaku včetně startovací a cílové jámy. Opačným pak dvě úsečky s popisem: protlak pod komunikací. Ani jedna varianta však není pro většinu realizací použitelná. V průběhu projektování není většinou znám zhotovitel protlaku, a tudíž navrhovanou technologii protlaku lze zaměnit jinou technologií. Z tohoto důvodu se jeví střízlivější přístup ve výkresové části, a naopak pečlivé zmapování podzemních vedení s ověřením jejich stavu, použitého materiálu a místa uložení jako nejrozumnější. Důležité je neopomenout sítě a konstrukce v blízkosti startovací jámy a vlastního protlaku, a nadzemní vedení na staveništi. To platí především u větších profilů, při použití těžké mechanizace. Pro startovací jámu je zapotřebí uvažovat o způsobu zabezpečení stěn jámy, s ohledem na její hloubku, geotechnické vlastnosti horniny a nahodilé zatížení od mechanizmů na povrchu. Při navrhování POV je třeba mít na vědomí, že požadavky, na zařízení staveniště pro protlak, jsou v některých případech větší, než je manipulační pás vlastní liniové stavby.
  • Druhou, neméně důležitou skupinou předprojektové dokumentace, je geologický a geotechnický průzkum v místě startovací jámy a protlaku.

S těmito podklady by mělo následovat výběrové řízení na zhotovitele protlaku. Po jeho výběru, a s jeho přispěním, je vhodné přistoupit k druhé fázi prováděcího projektu – upřesnění výše uvedeného s ohledem na dohodnutou technologii. Tyto projekční práce lze realizovat v rámci autorského dozoru projektanta nebo je objednat u zhotovitele protlaku. Ne všechny realizační firmy jsou však oprávněny a autorizovány k této činnosti. V složitějších případech je nezbytný statický posudek. To se týká zejména posouzení přenosu tlačné síly na opěrný blok, návrh (materiál, tloušťka stěny) a posouzení únosnosti zatlačované chráničky, posouzení úhlu vnitřního tření, popř. přirozené horninové klenby, na čelbě při ručním rozpojování horniny. Vhodné je rovněž ověřit smykové tření pláště protlačované chráničky a zejména při limitních vzdálenostech protlaku, posoudit tlačnou nebo beranící sílu použitého strojního zařízení. Statické posouzení pažení startovací jámy by vzhledem k bezpečnosti práce, mělo být samozřejmostí každého projektu. Zvláštní kapitolou je technologický projekt trhacích prací a technologický postup při protlačování, který vypracovává a příslušnému OBÚ (Obvodní báňský úřad ) předkládá zhotovitel protlaku.

B/ Požadavky při výběru zhotovitele

Při výběru zhotovitele protlaku je třeba mít na zřeteli, kromě finanční stránky věci, následující požadavky:

  • Určitá část protlaků spadá podle zákona 61/1988 Sb. pod činnost prováděnou hornickým způsobem, jako taková je dozorována místopříslušným OBÚ a prováděcí firma pak potřebuje podle vyhl. 15/1995 Sb. oprávnění pro jejich realizaci. Stejné požadavky jsou kladeny i na projektanta. Při nedodržení těchto zásad se investor vystavuje nebezpečí zastavení stavby ze strany orgánů státní správy.
  • Strojní vybavení zhotovitele by mělo splňovat požadavky bezpečnosti práce, požadavky související s ochranou životního prostředí a požadavky na projektovanou odchylku od osy protlaku.
  • Při vlastní realizaci se často narazí na nepředpokládané překážky. Zhotovitel by měl umět reagovat na každé geologické překvapení a navrhnout takové řešení, které povede k úspěšnému dokončení díla. Schopnost pružně reagovat a využít některý odzkoušený, často netradiční postup, patří k dobrému jménu každé „protlakářské“ firmy. S tím je spojen požadavek na investora: mít pro tyto případy potřebnou finanční rezervu, a to ve všech případech, kdy se v projektu vyskytuje bezvýkopová technologie.
  • Zhotovitel by měl disponovat potřebným materiálovým zázemím pro případ, že v průběhu realizace nebo bezprostředně před ní, dojde k změně profilu nebo technologie protlaku. Tento požadavek je odůvodněn poměrně dlouhými dodacími lhůtami výrobců nebo dovozců používaných chrániček, zejména u profilů nad DN 800, kdy se jedná často o materiál vyráběný na zakázku.
  • Řada zhotovitelů se specializuje pouze na jednu technologii a v případě potřeby není schopna dokončit dílo, z titulu výše uvedeného, jinou technologií.

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že i špičkové strojní vybavení je bez řádně seznámené a vyškolené obsluhy pouhým kusem železa. „Vědět jak“ je v tomto oboru rozhodující a nejlepší školou je samozřejmě praxe. Reference o realizovaných dílech, s uvedením rozsahu a doby realizace, odvoláním na kontaktní osobu investora, by mělo být součástí nabídky každé solidní firmy.